Program dla biur rachunkowych

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;


  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

  • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);

  • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);

  • zestawienie zmian w kapitale własnym;

  • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezposrednim lub pośrednim);

  • kalkulacja podatku dochodowego;

  • pozostałe noty i objaśnienia.

Zawsze zgodny z przepisami
Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne
Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych
Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne
Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych
Szybki kontakt!
+
Wyślij!